انتخاب زبان en

محصولات

 • آرشیدا آبی

  آرشیدا آبی

  فرش بهرنگ   
  آرشیدا آبی    
  ۷۰۰شانه    
  تراکم ۲۵۵۰ ده رنگ دستباف گونه  hcp x2

 • اهورا سرمه ای

  اهورا سرمه ای

  فرش بهرنگ 
  اهورا سرمه ای
  ۷۰۰شانه
  تراکم۲۵۵۰
  دستباف گونه ده رنگ hcp  x2

 • آتوسا سرمه ای

  آتوسا سرمه ای

  فرش بهرنگ
  آتوسا سرمه ای
  ۷۰۰شانه
  تراکم ۲۵۵۰

 • آتوسا آبی

  آتوسا آبی

  فرش بهرنگ
  آتوسا آبی
  ۷۰۰شانه
  تراکم ۲۵۵۰

 • افشان سرمه ای

  افشان سرمه ای

  فرش بهرنگ  
  افشان سرمه ای  
  ۷۰۰شانه  
  تراکم ۲۵۵۰

 • ساقی کرم

  ساقی کرم

  فرش بهرنگ    
  ساقی کرم    
  ۷۰۰شانه  
  تراکم۲۵۵۰

 • عسل آبی

  عسل آبی

  فرش بهرنگ   
  عسل آبی     
  ۷۰۰شانه   
  تراکم ۲۵۵۰

 • ویشکا آبی

  ویشکا آبی

  فرش بهرنگ   
  ویشکا آبی    
  ۷۰۰شانه   
  تراکم ۲۵۵۰

 • آینه سرمه ای

  آینه سرمه ای

  فرش بهرنگ   
  آینه سرمه ای   
  ۷۰۰شانه  
  تراکم۲۵۵۰

 • بهشت سرمه ای

  بهشت سرمه ای

  فرش بهرنگ    
  بهشت سرمه ای   
  ۷۰۰شانه    
  تراکم ۲۵۵۰

 • طاووس سرمه ای

  طاووس سرمه ای

  فرش بهرنگ    
  طاووس سرمه ای     
  ۷۰۰شانه   
  تراکم۲۵۵۰

 • جشنواره کرم

  جشنواره کرم

  فرش بهرنگ   
  جشنواره کرم     
  ۷۰۰شانه   
  تراکم ۲۵۵۰

 • اصیل ح مسی

  اصیل ح مسی

  فرش بهرنگ  
  اصیل ح مسی   
  ۷۰۰شانه   
  تراکم۲۵۵۰

 • مهرتاش سرمه ای

  مهرتاش سرمه ای

  فرش بهرنگ   
  مهرتاش سرمه ای   
  ۷۰۰شانه 
  تراکم ۲۵۵۰

 • مهرتاش گردویی

  مهرتاش گردویی

  فرش بهرنگ   
  مهرتاش گردویی    
  ۷۰۰شانه   
  تراکم ۲۵۵۰

 • میترا سرمه ای

  میترا سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : میترا سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • طاووس سرمه ای

  طاووس سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : طاووس سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • کد طرح:۱۲۰۲۷

  کد طرح:۱۲۰۲۷

  فرش بهرنگ 
  کد طرح:۱۲۰۲۷   
  رنگ سرمه ای  
  ۱۲۰۰شانه  
  تراکم۳۶۰۰

 • کد طرح:۱۲۰۳۰

  کد طرح:۱۲۰۳۰

  فرش بهرنگ   
  کد طرح:۱۲۰۳۰ 
  رنگ سرمه ای  
  ۱۲۰۰شانه  
  تراکم۳۶۰۰

 • نهال سرمه ای

  نهال سرمه ای

  فرش بهرنگ   
  نهال سرمه ای   
  ۷۰۰شانه   
  تراکم۲۵۵۰

 • فاخرسرمه ای

  فاخرسرمه ای

  فرش بهرنگ   
  فاخرسرمه ای    
  ۷۰۰شانه   
  تراکم۲۵۵۰

 • فاخرقهوه ای

  فاخرقهوه ای

  فرش بهرنگ   
  فاخرقهوه ای   
  ۷۰۰شانه   
  تراکم۲۵۵۰

 • کد طرح:۱۲۰۲۶

  کد طرح:۱۲۰۲۶

  فرش بهرنگ    
  کد طرح:۱۲۰۲۶    
  رنگ سرمه ای     
  ۱۲۰۰شانه     
  تراکم۳۶۰۰

 • کد طرح:۱۲۰۲۹

  کد طرح:۱۲۰۲۹

  فرش بهرنگ  
  کد طرح:۱۲۰۲۹  
  رنگ سرمه ای  
  ۱۲۰۰شانه   
  تراکم۳۶۰۰

 • کد طرح:۱۲۰۳۰

  کد طرح:۱۲۰۳۰

  فرش بهرنگ
  کد طرح:۱۲۰۳۰
  رنگ کرم
  ۱۲۰۰شانه  
  تراکم ۳۶۰۰

 • کد طرح:۱۲۰۳۱

  کد طرح:۱۲۰۳۱

  فرش بهرنگ
  کد طرح:۱۲۰۳۱
  رنگ سرمه ای 
  ۱۲۰۰شانه  
  تراکم۳۶۰۰

 • کد طرح:۱۲۰۲۷

  کد طرح:۱۲۰۲۷

  فرش بهرنگ  

  کد طرح:۱۲۰۲۷

  رنگ سرمه ای

  ۱۲۰۰شانه

  تراکم ۳۶۰۰

 • خشتی سرمه ای

  خشتی سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : خشتی سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • بهشت سرمه ای

  بهشت سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : بهشت سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • پگاه سرمه ای

  پگاه سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : پگاه سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • کهکشان کرم

  کهکشان کرم

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : کهکشان کرم
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • فروزان سرمه ای

  فروزان سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : فروزان سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • دنیز کرم

  دنیز کرم

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : دنیز کرم
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • بهشت آبی

  بهشت آبی

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه :  بهشت آبی
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • آتریسا سرمه ای

  آتریسا سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : آتریسا سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • طاووس آبی

  طاووس آبی

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : طاووس آبی
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • بهشت سرمه ای

  بهشت سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه :  تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : بهشت سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • پگاه سرمه ای

  پگاه سرمه ای

  ۱۰۰۰شانه : تراکم ۳۰۰۰
  نقشه : پگاه سرمه ای
  نمره نخها تمام ۳۰سه لا ترک
  الیاف آکسا ترکیه

 • آذرنوش سرمه ای

  آذرنوش سرمه ای

  700شانه :  بهرنگ
  نقشه :  آذرنوش سرمه ای
  تراکم  : 2550
  ده رنگ Hcp x2
  دستبافت گونه

برای دریافت آخرین اطلاعات محصولات شرکت ، اطلاع از بروزرسانی ها و اخبار شرکت ایمیل خود راوارد نمایید

Follow us Instageram #behrangcarpet